Johannes v. Bötticher
mit Katty v. Zeschwitz

1884